Ø 172 mm

Fusto cilindrico.

Ø 172 mm

Ø 180 mm

Secchio Conico.

Ø 180 mm

Ø 240 mm

Fusto cilindrico.

Ø 240 mm

Ø 65 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 65 mm

Ø 73 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 73 mm

Ø 83 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 83 mm

Ø 99 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 99 mm

Ø 109 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 109 mm

Ø 155 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 155 mm

Ø 165 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 165 mm

R 115×59 mm

Contenitore a base rettangolare.

R 115×59 mm

R 117×145 mm

Contenitore a base rettangolare.

R 117×145 mm

Q 234×234 mm

Contenitore a base quadrata.

Q 234×234 mm

Ø 285 mm

Fusto cilindrico.

Ø 285 mm

Ø 380 mm

Fusto cilindrico.

Ø 380 mm

Ø 380 mm

Fusto cilindrico tutta apertura.

Ø 380 mm

Ø 378 mm

Bidone a cupola.

Ø 378 mm

Ø 180 mm

Secchio conico Tulipe.

Ø 180 mm

Ø 240 mm

Secchio conico.

Ø 240 mm

Ø 285 mm

Secchio conico.

Ø 285 mm

Ø 292 mm

Secchio conico.

Ø 292 mm

Ø 305 mm

Secchio conico.

Ø 305 mm

Ø 328 mm

Secchio conico.

Ø 328 mm

Ø 353 mm

Secchio conico.

Ø 353 mm

Ø 380 mm

Secchio conico.

Ø 380 mm

Ø 400 mm

Secchio conico.

Ø 400 mm

Ø 172 mm

Barattolo cilindrico.

Ø 172 mm